Skip to content Skip to footer

Ontwerp-
manifestatie

Klimaatverandering daagt ons uit om op een nieuwe manier naar onze maatschappelijke functies, leefomgeving en openbare ruimte te kijken. Het veranderende klimaat vraagt om aanpassingen in de landbouw, de watersystemen, in stedelijke structuren. Het vraagt om zorgvuldig omgaan met water, vasthouden en mogelijk buffering van water. Het omgaan met hitte vraagt andere wijze van bouwen en wonen, om water en groen in de stad. Er ligt een opgave om onze steden, kustgebieden en landschappen zowel klimaatrobuust als klimaatadaptief te maken.

VERBETEREN VAN LEEF-
KWALITEIT

De ontwerpmanifestatie is gericht op het verbeteren van de leefkwaliteit door onze leefomgeving klimaatadaptief te ontwerpen. Voor de ontwerpmanifestatie gaan ontwerpbureaus aan de slag met negen locaties in het stedelijk en landelijk gebied in Groningen waar de gevolgen/effecten van klimaatverandering zich voordoen.

Met deze ontwerpen willen we laten zien dat de leefkwaliteit verbeterd kan worden door middel van klimaatadaptatie. Naast deze nieuwe ontwerpen geven we bestaande goede voorbeelden ook een podium. De resultaten van de ontwerpmanifestatie komen samen in een tentoonstelling, boekwerk en excursie.

DE LOCATIES

Er wordt gewerkt aan vier locaties in het stedelijk gebied en vier locaties in het landelijk gebied. Daarnaast vindt de uitwerking plaats op twee schaalniveaus: strategisch niveau en uitwerkingsniveau.

De locaties in het stedelijke gebied van Groningen
Binnenstad & Minervaplein
De binnenstad van Groningen vormt in de zomer een groot hitte eiland waarbij verkoeling moeilijk te vinden is. We willen meer groen toevoegen en de leefkwaliteit in de binnenstad verbeteren. Daarnaast ervaren het zogenoemde ‘afvoerputje’ van de binnenstad; het Minervaplein en het gedempte Zuiderdiep, problemen op gebied van wateroverlast. Aan deze locatie werkt ontwerpbureau LIST.
Hereweg
De Hereweg/Rijksstraatweg is een belangrijke toegangsweg vanuit het Zuiden de stad in. De plannen voor Ring Zuid en het Zuiderplantsoen bieden mogelijkheden om van de Hereweg een nieuwe aantrekkelijkere en klimaatrobuuste stadentree te maken waarbij een goede balans gezocht wordt tussen mobiliteit en leefkwaliteit. Het centrum van Haren is de ontwerplocatie. Het centrum en met name het Raadhuisplein is erg versteend waardoor het een hete en onaangename plek is in de zomer. De wens is om het groene, lommerijke karakter van Haren ook terug te laten komen in het centrumgebied. Aan deze locatie werkt ontwerpbureau Agence TER.
Damsterdiep & Driebond
De Damsterdiepzone is een ontwikkelzone waar wonen, werken en leefkwaliteit samen moeten komen waarbij de connectie met de binnenstad en Meerstad gezocht wordt. In de Damsterdiepzone wordt ingezoomd op bedrijventerrein Driebond. Het bedrijventerrein vormt een groot hitte eiland waar wateroverlast verwacht wordt door de toekomstige effecten in het weer. Door samen te werken met de lokale ondernemers willen we de verblijfskwaliteit van Driebond verbeteren. Aan deze locatie werkt ontwerpbureau TREDJE NATUR.
Suikeras & Aweg

Een aanzienlijk deel van de groei van de stad zal in de westflank plaatsvinden. Er worden momenteel plannen gemaakt voor de transitie van het voormalig suikerunie terrein. De Suikeras, tussen suikerunie terrein en de binnenstad, wordt een belangrijke toegangsroute via het Hoendiep en de Aweg. Het gedeelte van de Aweg tot de binnenstad wordt nader uitgewerkt tot een verkoelende plek waarbij leefkwaliteit centraal staat. Aan deze locatie werkt ontwerpbureau West 8.

Reitdiep-As

De Reitdiep-As verbindt de stad met het buitengebied, maar ook het buitengebied met de stad. Dit is de cultuurhistorische verbinding tussen Middag Humsterland en de historie van Stad. Bovendien vormt de Reitdiep-As de natuurlijke ader die Groningen met de Waddenzee verbindt. Het Hanzehogeschool ontwerpteam, het Kenniscentrum NoorderRuimte en Academie Minerva, zoomt binnen deze landschappelijke context in op de Zernike campus als de schakel tussen stad en land. De ontwerpopgave richt zich op de wederkerige verbinding tussen stedelijk en landelijk, Stad en Ommeland en verbeeldt een klimaatbestendige veerkrachtige toekomst. Het Reitdiep is ook een historische aanvoerroute van voedsel en goederen naar de Stad en de Zernike campus wordt ingezet als link tussen een circulaire, lokale en organische voedselproductie en -consumptie.  

De locaties in het landelijke gebied van Groningen
Tussenwater
Tussen het Drents Plateau en Groningen ligt water voor de stad. Een ontwerpbureau gaat aan de slag met de opgave voor behoud van het veen en (piek)berging van kwel- en regenwater gecombineerd met kansen voor onder andere een nieuw wingebied van drinkwater, waterzuivering, nieuwe natuur, en recreatie. Binnen deze locatie wordt ingezoomd op de driehoek van veenpolders aan de ‘harde’ kant van Groningen. Aan deze locatie werkt ontwerpbureau B+B urbanism and landscape architecture.
Voormalige zeearm
In het historische wierdenlandschap gaat het ontwerpbureau aan de slag met de vraag; hoe kan de Reitdiepzone de (piek)berging van zoet water combineren met nieuwe vormen van veeteelt en graslandbeheer met een gesloten kringloop en nieuw landelijk wonen? Biodiversiteit speelt een belangrijke rol in dit gebied waarbij we moeten omgaan met het behoud van de weidevogels en de vismigratie. Bij het ontwerp wordt voortgebouwd op de karakteristieke schoonheid van het Wierdenlandschap. Aan deze locatie werkt ontwerpbureau MORE Landscape.
Verschuivende grens
Het hoge land langs de Waddenzee moet zich aanpassen op de effecten van het veranderende klimaat waarbij waterveiligheid een prioriteit is. Het ontwerpbureau zoekt een oplossing voor een hoogwaterveiligheid gecombineerd met een lange termijn strategie waarbij zilte landbouw, duurzame energie en wonen en werken een rol spelen. Aan deze locatie werkt ontwerpbureau Flux landscape architecture.
Eiland
Ook de eilanden in de Waddenzee moeten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Er wordt gezocht naar een nieuwe overgang van Wad en Noordzee die bijdraagt aan de lange termijn opgaven voor de Waddenzee. Voor het eiland Schiermonnikoog ligt de opgave om een zelfvoorzienende vorm te krijgen in combinatie met kustverdediging, een eigen zoetwatervoorraad, waterzuivering, opwek van duurzame energie, landbouw en een dynamische natuur. Aan deze locatie werkt ontwerpbureau LAMA landscape architects.

Curatoren

Yttje Feddes en Peter Veenstra zijn de curatoren van de ontwerpmanifestatie. Zij hebben veel ervaring in het werkveld en gaan de ontwerpbureaus begeleiding vanuit de ontwerpmanifestatie.

YTTJE FEDDES

Yttje Feddes is een tuin-en landschapsarchitect BNT. Tussen 2008 en 2012 was zij Rijksadviseur voor het Landschap. Yttje Feddes is een ervaren adviseur die zich goed in de dilemma’s van de opdrachtgever kan verplaatsen. Naast haar werk als landschapsarchitect is Yttje Feddes gastdocent aan de Academie van Bouwkunst, lid van de Commissie voor de Milieueffectrapportage en lid van diverse Kwaliteitsteams, adviesraden en vakjury’s.

PETER VEENSTRA

Peter Veenstra is landschapsarchitect. Hij is medeoprichter en partner van LOLA Landscape Architects, daar leidt veel hij concurrentieprojecten en ontwerponderzoeken. Vrijheid in beweging en gebruik is altijd het uitgangspunt in zijn ontwerpen, zowel in grootstedelijke omgevingen als in open natuur. In 2013 ontving hij de Rotterdam Maaskantprijs voor Jonge Architecten.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van al het nieuws en de ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie in Groningen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!