Logo Klimaatadaptatie Groningen

Groningen: Stad aan de Hunze

Stroomopwaarts. Voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid

De gemeente Groningen wil de Hunzeloop - een oerrivier die ooit Groningen verbond met Drenthe en het Waddengebied - graag weer een prominente plek geven en de oude rivierloop in ere herstellen. Als 'Robuuste Groenstructuur, Stromende Rivier en Beleefbare Lijn'.

De Hunze is een belangrijke, historisch waardevolle, groenblauwe structuur in de gemeente Groningen, echter op sommige delen nog nauwelijks herkenbaar. Waar de Hunze oorspronkelijk van de stad tot de Waddenzee liep, komt de rivier tegenwoordig oneervol tot haar einde in het Winschoterdiep. De rivier heeft haar betekenis vrijwel volledig verloren en van de ‘Hunze stad’ is weinig meer zichtbaar. Als het aan de gemeente ligt, komt daar dus verandering in. Hoe ze dat willen doen, staat in de onlangs gepresenteerde ‘Hunzevisie’ beschreven. Het herstel is gekoppeld aan de Omgevingsvisie en plannen in en rondom de oude Hunzeloop. Naast de initiatieven die de gemeente Groningen zelf oppakt, zijn er richtlijnen en voorwaarden opgesteld voor ontwikkelaars en andere partijen.

Tamara Ekamper, gemeente Groningen; “Alle ontwikkelingen in de Hunzezone dienen het herstel van de rivier mee te nemen in hun plannen. Op deze manier brengen we samen de Hunze weer terug.”

©Landschapsbureau Flux

Impressie streefprofiel Hunze met habitats voor verschillende soorten en verbinding met omgeving. Bron: Concept Ontwikkelkader stad Groningen.

Stroomopwaarts. Voor biodiversiteit,
klimaatadaptatie en leefbaarheid

Het plan ‘Groningen: Stad aan de Hunze’ komt voort uit de 'Hunzevisie 2030: wereldnatuur binnen handbereik' van Groninger Landschap, waarbij natuur, water, woongenot, recreatie, infrastructuur, cultuurhistorie, vestigingsklimaat en educatie samenkomen. Deze gedachte is overgenomen in de Omgevingsvisie en in het groenplan Vitamine G. De ambitie is om de rivier weer terug te brengen in de stad en te verbinden aan de natuur in het buitengebied, zodat de Hunze als groene drager van nieuwe ontwikkelingen een plek van betekenis wordt voor mens en dier.

Een nieuwe verbinding met de stad
Het herstel van de Hunzeloop vraagt om een lange adem. Zo wordt er niet alleen gekeken naar de ecologie, maar ook naar het watersysteem en de beleving voor de mens. Waarbij ruimte wordt gecreëerd voor de natuur, waterkwaliteit wordt verbeterd en bijgedragen wordt aan de klimaatadaptieve opgaven rondom waterberging en voorkomen van hittestress.

Dat gebeurt natuurlijk niet van vandaag op morgen, maar stap voor stap. En in samenspraak met de omgeving. Om zo de Hunze weer zichtbaar, beleefbaar en van betekenis te maken.

Bron: gemeente Groningen & Het Groninger Landschap

Wil je de laatste ontwikkelingen van de Hunzeloop volgen?