Logo Klimaatadaptatie Groningen

Wonen en werken in de kustzone

Jarenlang hebben we delen van de Waddenzee ingepolderd en hier nieuw land van gemaakt. Dit heeft een vruchtbaar en grootschalig akkerbouwgebied opgeleverd in een rijk cultuurhistorisch landschap.

Door de stijging van de zeespiegel in combinatie met daling van de bodem, krijgen we, naast de noodzaak tot kustverdediging, ook te maken met verzilting van de bodem en een gebrek aan zoet water in de ondergrond. Vooral de agrarische sector is naarstig op zoek naar oplossingen. Het landschapsarchitectenbureau Flux verkent hoe de opgave voor hoogwaterveiligheid gecombineerd kan worden met de lange termijn strategie voor de Waddenzee, de zilte landbouw in de polders en de opwek van duurzame energie. Wat betekent dit voor het wonen en werken in de kustzone?

Flux landscape

Flux landscape is een jong en innovatief landschapsarchitectenbureau, onder leiding van Gerwin de Vries. Het bureau werkt aan een breed scala projecten, van stedelijke openbare ruimte tot regionale plannen, bijvoorbeeld op het veengebied in het Groene Hart en de versterking van de Grebbedijk. In opdracht van de Governemental Advisors heeft Flux onlangs een ontwerponderzoek gedaan naar landschapsinclusieve landbouw in het gebied van de Marne.