Logo Klimaatadaptatie Groningen

Ontwerpmanifestatie Act & Adapt

Klimaatverandering daagt ons uit om op een nieuwe manier naar onze maatschappelijke functies, leefomgeving en openbare ruimte te kijken. Het veranderende klimaat vraagt om aanpassingen in de landbouw, de watersystemen, in stedelijke structuren. Het vraagt om zorgvuldig omgaan met water, vasthouden en mogelijk buffering van water. Het omgaan met hitte vraagt andere wijze van bouwen en wonen, meer water en groen in de stad. Er ligt een opgave om onze steden, kustgebieden en landschappen zowel klimaatrobuust als klimaatadaptief te maken. Hoe passen we ons landschap op zo’n manier aan, dat we ons niet alleen aanpassen aan klimaatverandering, maar ook de veerkracht en de schoonheid van stad en landschap verrijken? In de Ontwerpmanifestatie Act & Adapt gingen we hiernaar op zoek.

De manifestatie bracht vooraanstaande landschapsarchitecten in contact met klimaatvraagstukken in onze regio. Negen gebieden in Noord-Nederland stonden centraal tijdens de manifestatie eind januari 2021. De locaties waaraan gewerkt werd bevinden zich in een spreekwoordelijke taartpunt tussen Schiermonnikoog en Zuidlaren. De curatoren van de ontwerpmanifestatie waren landschapsarchitecten Yttje Feddes (Feddes/Olthof) en Peter Veenstra (Lola). Met verschillende partners in de regio hebben zij de opgaven scherp gesteld en de bureaus geselecteerd.

Website Sponsland met resultaten nu live

Benieuwd naar de resultaten en 10 principes voor succesvolle, klimaatbestendige ontwerpoplossingen? De website is inmiddels live en te bekijken.

Het werkgebied

Juist in Groningen staan gigantische veranderingen op stapel. Het zeewater stijgt, het grondwater daalt en de aarde beeft. Daarnaast heeft het Groninger land te maken verzilting, veenoxidatie en inklinking. De samenkomst van al die opgaven maakt Groningen tot een uitgelezen plek om op zoek te gaan naar oplossingen. Oplossingen die recht doen aan het eeuwenoude cultuurlandschap en welke nieuw perspectief gaan geven aan Groningen.

De opgaven bevinden zich allen grofweg in het stroomdal van de Drentse Aa en de Hunze: de rivieren die Groningen voor een belangrijk deel hebben gevormd. In deze taartpunt zijn alle landschapstypen vertegenwoordigd die ook elders in de Waddenregio voorkomen. Van kleigronden en veenafgravingen tot het zand van de Hondsrug. Juist dit maakt de uitsnede zo bijzonder. Hier kunnen we – als ware Groningen een bouillonblokje – heel veel relevante opgaven manifest maken en van een oplossing of ten minste een inspirerende denkrichting voorzien. En daarvan kunnen niet alleen andere plekken langs de Nederlandse, Duitse en Deense waddenkust profiteren. Ook voor andere delta’s in de wereld kan het van grote waarde zijn.

De locaties en bureaus

Er werd gewerkt aan vijf locaties in het stedelijk gebied en vier locaties in het landelijk gebied. Water is de rode draad in alle negen locaties van de ontwerpmanifestatie. Daarbij gaat het zowel over te veel als te weinig water. Denk aan opgaven als zeespiegelstijging, hoosbuien in stedelijk gebied, voldoende drinkwater in tijden van droogte of bodemdaling en veenoxidatie door het droogvallen van veen. Maar het is meer dan alleen een wateropgave. Het is de uitdaging om de nieuwe wateropgaven maximaal te combineren met andere urgente programma’s en met de kans om de schoonheid en veerkracht van stad en landschap te versterken.

Kijk de presentaties van de ontwerpen nu terug

Download hier het Manifesto van de ontwerpbureaus

  • 10 principes voor klimaat adaptief design

    Download

Meer informatie over de locaties

Maak kennis met de curatoren

Interviews