Logo Klimaatadaptatie Groningen

Veel potentie om stad en ommeland met elkaar in verbinding te brengen

Een aanzienlijk deel van de groei van de stad zal plaatsvinden in de westflank van Groningen. Op het voormalige Suikerunieterrein worden momenteel plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk. Verder naar het westen ligt het aantrekkelijke buitengebied met het wierdenlandschap rondom Leegkerk en iets zuidelijker de Onlanden.

Deze oost-west verbinding biedt veel potentie om stad en ommeland met elkaar in verbinding te brengen. En belangrijke schakel hierin is de Suikeras, de verbinding tussen de voormalige suikerfabriek en de binnenstad. De auto is hier vooralsnog dominant. West 8 werkt aan een nieuw elan, waarbij deze route vanaf de binnenstad tot aan de nieuwe woonwijk een schakel wordt van groene verblijfsplekken, waterberging en een plek voor langzaam verkeer.

West8 werkte eerder al aan deze as. Deze as werd in het bidbook van de Floriade getekend als een groene route tussen binnenstad en Floriadeterrein. Het is niet gelukt om de Floriade naar Groningen te halen. Toen vonden we dat jammer. Nu biedt het juist kansen om opnieuw naar deze verbinding te kijken, met nieuwe vragen rondom het vasthouden van water, het voorkomen van hittestress en meer ruimte voor fietsers en wandelaars. Met deze nieuwe insteek kijkt West8 opnieuw naar dit gebied.

WEST 8

West 8 is een bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, met een lange staat van dienst van succesvolle masterplannen, parken, pleinen en tuinen, zoals Borneo Sporenburg in Amsterdam, Governors Island Park in New York en Rio Park in Madrid. Het bureau heeft zich altijd beziggehouden met de Nederlandse ruimtelijke ordening (zoals Panorama Nederland) en neemt stelling in in debatten over het toekomstig Nederland. In Groningen ontwikkelden ze het masterplan van de Zernike Campus en werken ze aan de toekomstvisie voor Nationaal Programma Groningen