Logo Klimaatadaptatie Groningen

Klimaatambassadeurs aan de slag met de Regionale Actie Agenda

En toen werd het werkelijkheid! De klimaatambassadeurs gingen voor het eerst op pad, soms met de laarzen aan op locatie en anderen online, om de eerste gesprekken te voeren met de gemeenten.

Onderzocht werd in hoeverre de gemeenten al bezig zijn met klimaatadaptatie, welke projecten er zijn op dat gebied en wat het ambitieniveau is van de gemeente als het gaat over klimaatadaptatie.

Alle bevindingen en aanbevelingen van de klimaatambassadeurs komen terecht in de Regionale Actie Agenda die vrijdag 22 januari tijdens de Youth for Climate Adaptation Conference wordt gepresenteerd.

Gemeente Oldambt

Wij - klimaatambassadeurs Julia en Sander - hebben Gerhard Hurenkamp van de gemeente Oldambt op locatie ontmoet waar hij ons vertelde over een water opslag in Winschoten. Deze specifieke plek kampt al jaren met wateroverlast na zware buien en de gemeente heeft een stuk grond van 8.000m2 opgekocht. Hier hebben ze een waterberging ontwikkeld waar het regenwater in opgeslagen kan worden. De gemeente Oldambt heeft het ontwerp voor dit project gemaakt in samenwerking met AOC Terra in Groningen en met leerlingen van het Ubbo Emmius in Winschoten. In het onderstaande filmpje legt Gerhard het e.e.a. uit.

Gemeente Groningen

Martijn Schuit en Anne Helbig van de Gemeente Groningen gingen in gesprek met de YfCA klimaatambassadeurs: "Martijn en Anne Helbig vertelden ons dat Groningen al langere tijd bezig is met klimaatadaptatie. Het goed omgaan met regenwater is altijd een kern opgave geweest in Groningen. Sinds 3 à 4 jaar is de gemeente breder bezig met het onderwerp adaptatie, zoals hittestress, droogte en gezondheid. De klimaatagenda is de routekaart voor hoe de gemeente om wil gaan met klimaatadaptatie tot 2050. De gemeente probeert samen te werken met organisaties om de omgeving groener te maken, omdat de gemeente natuurlijk alleen de schop in openbare ruimten kan zetten. Voor de individuele bewoners doen ze al acties maar dat kan nog specifieker. De gemeente wil hierbij graag wijkorganisaties en de YfCA betrekken."

Gemeente Het Hogeland

Klimaatambassadeurs Eline en Nelleke gingen in gesprek met Peter Sijbelts en Alexandra Das van de gemeente Het Hogeland:
"We hebben allerlei ideeën uitgewisseld omtrent de thema’s klimaatadaptatie, riolering, acties in de gemeente en bewustwording bij de inwoners. We hebben gesproken over steenbreek en watertonnen acties, maar ook over droogte door de hete zomers en water dat blijft staan in stenen tuinen na heftige regenval. Het was een fijn en informatief gesprek!"

Gemeente Veendam & gemeente Pekela

Klimaatambassadeur Hinke van Dijk vond het gesprek met Gemeente Veendam & Gemeente Pekela een hele positieve ervaring. "Het was een goede, inhoudelijke discussie. In beide gemeenten wordt op dit moment niet heel veel gedaan aan klimaatadaptatie. Dit komt voornamelijk doordat er in Veendam en Pekela de overtuiging heerst dat zij het relatief goed doen wat betreft hun ‘groene- en blauwe beleid. Er is veel groen en veel water, waardoor er minder directe behoefte is aan adaptatie, in ieder geval op de korte termijn. Deze matige urgentie heeft er toe geleid dat ze nog geen stresstest hebben afgerond, maar hier zijn ze wel mee bezig.

De gemeente is afhankelijk van water uit het IJsselmeer wat middels stuwen naar het landbouwgebied wordt verhuisd. Zodra hierin een afname plaatsvindt, zou dit voor de gemeente problematisch zijn. Ze gaan de komende tijd dus plannen maken voor meer efficiënte waterstructuren.

In de landbouw is er ook aandacht voor adaptatie. Op dit moment worden er vaak zware machines gebruikt, waardoor de grond in elkaar gedrukt wordt, en is het moeilijk om ervoor te zorgen dat de grond genoeg water vasthoudt. De gemeenten zijn met de boeren hierover en over mogelijke oplossingen in gesprek.

Verder wordt er nagedacht over meer burgerparticipatie: een optie zou het beginnen van operatie Steenbreek zijn, waarin burgers worden gestimuleerd om tegels uit hun tuin te halen en meer groen toe te voegen."

Gemeente Westerkwartier

Klimaatambassadeurs - Mattia van de Laan (foto links), Teie van der Hoek (foto rechts onder groot) en Liv Meijer (foto rechts onder klein) - zijn in gesprek gegaan met Mario Brinkman van de gemeente Westerkwartier (foto rechtsboven). Mario is beleidsmedewerker water en houdt zich in die functie bezig met klimaatadaptatie.

"Op dit moment is Mario druk bezig met gesprekken over risico’s voor de gemeente Westerkwartier. Een mooi voorbeeld hiervan vormen de vergaderingen over wateroverlast en hoe oplossingen kunnen worden bedacht voor kwetsbare plekken in de gemeente. Deze gesprekken helpen bij het opstellen van het beleid voor klimaatadaptatie en worden daarom als belangrijk gezien. Daarnaast worden ook inwoners van de gemeente Westerkwartier bewust gemaakt van het onderwerp klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door ze te motiveren hun tuin te vergroenen. Met dit gesprek hebben we een heleboel bruikbare informatie gekregen voor ons ambassadeurschap. Binnenkort volgt er een vervolggesprek met Mario over de voortgang van ons ambassadeurschap en het is mogelijk dat we later mee kunnen helpen bij gesprekken met externe partijen."

Gemeente Stadskanaal

Klimaatambassadeurs Aaron Cornelissen en Vera Santing spraken met Erwin Pereira, beleidsmedewerker bij de gemeente Stadskanaal. "Een veelbesproken onderwerp was voor ons het betrekken van inwoners, van jong tot oud, bij het maken van plannen voor de gemeente Stadskanaal. Hierbij benadrukte Pereira dat een laag opleidingsniveau en het vertrek van kansrijke jongeren uit de gemeente een probleem vormen bij de inwonerparticipatie in beleidsmaking. Bovendien speelt er een ander probleem in Stadskanaal, namelijk een knellende financiële situatie die alleen nog ruimte overlaat voor investeringen met de grootste opbrengst. Een parkeerplek kan in dit geval meer verdiensten opleveren dan een boom, waardoor steen over groen gekozen wordt. Als ambassadeurs van klimaatadaptatie kijken we graag in oplossingen in plaats van problemen, dus ook in Stadskanaal zien wij potentie voor positieve ontwikkeling. Financiële problemen zijn uiteraard een grote beperking op deze ontwikkeling, maar dit betekent dat er des te creatiever moet worden nagedacht over integrale oplossingen. Pereira heeft ons verteld dat leerlingen van het Ubbo Emmenius in Stadskanaal het afgelopen jaar enthousiast hebben gewerkt aan een project betreffende klimaatadaptatie. Als volgende stap in de samenwerking met gemeente Stadskanaal, gaan wij in gesprek met deze leerlingen."

Gemeente Westerwolde

De klimaatambassadeurs (Kristel, Hedwig en Frederick) en Joost Gierman, beleidsmedewerker van riolering en water zijn met elkaar in gesprek gegaan.

"Joost Gierman gaf een overzicht wat de gemeente Westerwolde al aan klimaatadaptatie doet en de huidige stand van zaken in Westerwolde toegelicht. Er zijn al een aantal projecten gaande. Deze projecten zijn bedacht om 4 kernproblemen aan te pakken. Dat zijn overstromingen, hitte, droogte en extreme neerslag. Hierbij speelt de verdeling van Westerwolde een belangrijke rol. Er zijn zowel dorpen als grote gebieden aan landbouw. Verder vertelde Joost Gierman, dat het werken met bedrijven en particulieren van belang is. De openbare plekken zijn al erg klimaatvriendelijk ingericht. Het is nu zaak om de kennis en informatie te verspreiden aan de burgers wonend in Westerwolde. We hebben al een aantal ideeën bedacht om de bevolking waakzaam te maken. Onder andere door scholen te betrekken en een ludieke actie te voeren. Zo komt er in Westerwolde meer bewustzijn van het klimaat en kunnen zij de geschikte maatregelen nemen om zich hier op aan te passen en zo een steentje bij te dragen. Wordt vervolgd!"