Logo Klimaatadaptatie Groningen

Landschapswerkplaats: het landschap van Groningen maken we samen

Fotografie: Stella Dekker Fotografie

De Landschapswerkplaats biedt Groningse initiatiefnemers een inspirerende plek om ideeën uit te schetsen, met verschillende partners te overleggen en plannen te ontwerpen. Ze ondersteunen hiermee inwoners in de uitvoering van hun plannen. Dit doen ze vanuit expertise en praktijkervaring, maar ook in samenwerking met andere partijen. Deze werkplaats heeft alles in huis om gezamenlijk het Groningse landschap in te richten.

De Landschapswerkplaats houdt zich bezig met allerlei thema’s, maar altijd met het oog op het verbeteren van het Groningse landschap. Wat maakt het landschap beter dan? Dat bepalen de inwoners! Via Toukomst zijn er allemaal mooie projectideeën opgehaald vanuit de inwoners. Waar sommige ideeën meer focussen op het behouden van cultureel erfgoed of het creëren van een mooi landschap voor inwoners en recreanten, gaan andere weer over het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving.

Het Groninger landschap mooier, groener en toegankelijker maken voor bewoners, ondernemers en toeristen. Dát is het doel van de Landschapswerkplaats.

Voor de uitvoering van deze ideeën hebben ze een fysieke werkplaats, maar organiseren ze ook (inter)actieve bijeenkomsten.

De Landschapswerkplaats, fotografie: Stella Dekker Fotografie
Gebiedsbijeenkomst in Zuidwolde

Klimaatadaptatie is bij de Landschapswerkplaats een belangrijk thema. Het behouden van het landschap vergt namelijk vaak klimaatadaptieve maatregelen, zoals vergroening of het creëren van ruimte voor water. Ontdek hieronder welke initiatieven van de Landschapswerkplaats zich bezighouden met klimaatadaptatie.

Van Aa naar Zee

De zeespiegel stijgt en zal de komende jaren blijven stijgen. Als antwoord daarop kunnen we de dijken ook blijven versterken, maar het creëren van een natuurlijke overgang waarbij het landschap op natuurlijke wijze meegroeit met de zee kan op de lange termijn veel meer voordelen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan hogere biodiversiteit en vruchtbare gronden, maar ook aan minder wateroverlast en minder onderhoud op de lange termijn. Dit zien ze bij de Landschapswerkplaats ook. Daarom zijn ze het inwonersinitiatief Van Aa naar Zee met plezier aangegaan. Met dit initiatief herstelt de Landschapswerkplaats de natuurlijke overgang tussen zoet en zout water in het gebied tussen de Westerwoldse Aa en de Dollard.

Door een natuurlijke overgang tussen de Westerwoldse Aa en de Dollard ontstaat aanvoer van slib. Vruchtbaar slib kan zorgen voor natuurlijk opgehoogde gronden die later benut kunnen worden voor toekomstbestendige landbouw. […] Ook zijn er voordelen in de Dollard zelf, zoals het vergroten van het getijdenvolume en de voordelen daarvan voor de scheepvaart. Toeristische voordelen zitten in de afwisselende routes van het water van de Westerwoldse Aa, de bosrijke zandgronden, de weidsheid van het kleilandschap en de natuurlijke ontmoeting van zoet en zout.

Dit initiatief is een mooi voorbeeld van klimaatadaptatie. Door de natuurlijke overgang tussen zoet en zout te herstellen is het gebied beter bestendig tegen de gevolgen van klimaatverandering en zal dit ook zo blijven. Ook laat het zien hoe klimaatadaptieve maatregelen bredere positieve gevolgen kunnen hebben, zoals voor toerisme en landbouw.

Masterplan Varen en Diepen en Maren

Deze twee initiatieven houden zich bezig met het herstel van oude waterlopen en -wegen en het weer toegankelijk maken van bestaande waterlopen. Hiermee kunnen ze niet alleen het water weer bevaarbaar maken, maar ook meer ruimte bieden voor wateropvang en -berging. Zo herstellen ze cultuurlandschappen, bieden ze meer mogelijkheden voor recreatie, ondersteunen ze in natuur- en landschapsherstel en geven ze ruimte aan de natuur om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Fotografie: Stella Dekker Fotografie

Vergroenen Gaslocaties

Een idee geboren in Thesinge: een oude gaswinningslocatie omtoveren tot een levendig park! Door zo’n locatie te vergroenen, zegt de Landschapswerkplaats een positieve draai te geven aan het verleden. De fysieke littekens van gaswinning in het landschap worden nu verzorgd met bomen en planten. Het vertelt een stukje geschiedenis van Groningen, draagt bij aan de biodiversiteit en maakt de locatie ook mooier. Naast dat het de oude gaslocaties opfleurt, draagt het ook bij aan de klimaatadaptatie-uitdagingen waar we nu voor staan. Vergroening helpt namelijk bij verkoeling en waterregulatie op de locatie.

Er is budget vrijgemaakt om deze actie ook uit te voeren bij meer oude gaswinningslocaties. Heb je zelf een mooie locatie in gedachten? Neem hier contact op met de Landschapswerkplaats!

Bermen komen tot Leven

Groningse bermen hebben de potentie om alle dorpen, steden, natuurterreinen en landbouwgronden te verbinden. Zo kunnen we één groot groen netwerk creëren in de provincie. Het is een mooi vooruitzicht om te bedenken hoe onbenutte ruimtes weer tot leven zullen komen, dankzij de bloei van flora en fauna. Deze inspanning wordt gerealiseerd in samenwerking met wegbeheerders en lokale initiatieven. Niet alleen draagt deze vergroeningsactie bij aan de lokale biodiversiteit, maar het biedt tevens verlichting tegen hittestress en wateroverlast langs wegen.

Fotografie: Tim Bilman

Groene Longen en Tiny Forest

Het project Groene Longen beoogt in totaal twee miljoen bomen aan te planten in dorpen en wijken, langs wegen en paden, maar ook bij basisscholen in de vorm van Tiny Forests. Dit doen ze omdat bomen de inwoners gelukkiger en gezonder en de omgeving meer biodivers, mooier en klimaatadaptiever maken. Zoals hiervoor uitgelegd, helpt vergroening bij het verkoelen van de regio en ook het verbeteren van wateropvang en -afvoer.

Één van de gebieden waar de Landschapswerkplaats aan de slag gaat is het gebied tussen Meerstad en de A7, aan de oostkant van de stad Groningen. Daarnaast hebben ze onder andere in Winschoten al een Tiny Forest aangelegd.

Tiny Forest

Bij de Landschapswerkplaats gaan ze samen met basisschoolleerlingen en lokale inwoners kleine bosjes planten. “Voor basisschoolleerlingen en studenten geeft een Tiny Forest de kans om de natuur in hun eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. Daarnaast vergroot het de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen”, aldus de Landschapswerkplaats.

Tiny Forest in Winschoten

't Wad tot Stad

Het Groningse cultuurlandschap gelegen rondom het Reitdiep is niet alleen prachtig, het verbindt ook nog de Waddenzee, het Lauwersmeer en Middag-Humsterland met de stad Groningen. Een groep Groningse initiatiefnemers wil dit gebied dan ook behouden en toekomstbestendig maken. Daar helpt de Landschapswerkplaats graag aan mee. Dit doen ze met aandacht voor landbouw, biodiversiteit, toerisme en water. Daarbij hebben ze ook oog voor klimaatadaptieve maatregelen, zoals waterberging en natuur-inclusieve landbouw. Voor dit initiatief hebben ze een ambitiedocument opgesteld, die je hier kunt bekijken.

Fotografie: Stella Dekker Fotografie

Kortom, de Landschapswerkplaats is een organisatie die zich op allerlei manieren bezighoudt met het Groningse landschap. Op initiatief van én in samenwerking met inwoners maken ze dit landschap toekomstbestendiger, leefbaarder, mooier en fijner.

Investeringen vanuit de Landschapswerkplaats hebben een duurzaam rendement voor mensen, flora en fauna. De opbrengst van de Landschapswerkplaats zal ook voor toekomstige generaties merkbaar en zichtbaar zijn.

Neem gerust een kijkje op hun website om meer te leren over en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.